Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Like ons op Facebook:  
Zoeken

Winkelwagen

0 product(en) - € 0,00 Bekijk winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg!

Algemene Voorwaarden

Disclaimer
De website RevisieNederland is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie die u zoekt op dat moment actueel, juist en/of volledig is.
Aan de informatie op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tariefinformatie, kunnen geen rechten worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van RevisieNederland waaraan rechten kunnen worden ontleend indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer orders. RevisieNederland is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RevisieNederland gevestigd te Enschede, optreedt als verkoper van zaken. 
Door totstandkoming van een vorm van bovenstaande overeenkomst, accepteert u uitdrukkelijk onze voorwaarden.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Andere Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van klanten van RevisieNederland (nader te noemen de klant of klanten) zijn niet van toepassing.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van RevisieNederland zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.2 De in catalogi of andere documentatie van de RevisieNederland opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden RevisieNederland niet, tenzij de gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen
3.1 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2 De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.

Artikel 4. Levertijd
4.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. RevisieNederland zal echter redelijkerwijs het mogelijke doen om levering op of binnen levertijd te realiseren.
4.2 Zodra RevisieNederland kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft RevisieNederland hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
4.3 Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4 Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.

Artikel 5. Aflevering, bezorging
5.1 Op verzoek van de klant kan RevisieNederland de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant.
5.2 RevisieNederland behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
5.3 RevisieNederland is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van RevisieNederland.

Artikel 6. Risico en eigendom
6.1 Het risico van de zaken gaat van RevisieNederland over op de klant op het moment van aflevering.
6.2 Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van RevisieNederland over op het moment van bezorging.
6.3 Indien de klant niet tijdig aan RevisieNederland mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van RevisieNederland op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal RevisieNederland de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant.
6.4 Het eigendom van de zaken gaat van RevisieNederland over op de klant eerst nadat de klant de inkoopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan RevisieNederland is verschuldigd, heeft voldaan.

Artikel 7. Betaling
7.1 Factuur: de klant ontvangt van RevisieNederland een factuur. Na voldoening op de bank rekening van RevisieNederland ontvangt de klant het product. De verzendkosten zijn afhankelijk van het formaat en gewicht.
7.2 Rembours: betaling vindt plaats ten tijde en ter plaatse van de aflevering, d.w.z. contante betaling aan de bezorger. Het remboursbedrag mag maximaal 2.000 Euro bedragen. Buiten de verzendkosten (die afhankelijk zijn van het formaat en het gewicht), calculeren wij extra rembourskosten, ongeacht formaat/gewicht/ of bedrag

Artikel 8. Garantie
8.1 RevisieNederland garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door retourzending van klant aan RevisieNederland, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen 2 weken uit te voeren.
8.2 RevisieNederland garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- cq. Importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
8.3 Een beroep op garantie wordt slechts door RevisieNederland in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij RevisieNederland indient binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of redelijkerwijs had behoren te constateren.
8.4 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door RevisieNederland aan de klant gegeven aankoopbon c.q. factuur tezamen met het bijbehorende, volledig ingevulde garantiebewijs of garantiecertificaat.
8.5 Ieder recht op garantie vervalt indien
- Zonder toestemming van RevisieNederland, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn gebracht.
- Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud.
- Het geleverde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.6 De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van RevisieNederland door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van RevisieNederland.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 RevisieNederland is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door RevisieNederland.
9.2 De aansprakelijkheid van RevisieNederland overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet van de zijde van RevisieNederland.
9.3 RevisieNederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

Artikel 10. Ontbinding
10.1 Indien de klant wil retourneren dient hij dat binnen 7 dagen na ontvangst te doen, mits ongebruikt en in originele en onbeschadigde verpakking. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door RevisieNederland binnen 7 dagen uitgevoerd.
10.2 RevisieNederland behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product is geopend, gebruikt of door de klant zijn schuld is beschadigd.
10.3 Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim.
Als dan heeft RevisieNederland het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat RevisieNederland tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele RevisieNederland verder toekomende rechten.
10.4 Alle vorderingen, die RevisieNederland in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 11. Geschillen
11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een van de partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van RevisieNederland. Indien RevisieNederland zich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruikt maakt, dient hij RevisieNederland hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming van persoonsgegevens, worden door RevisieNederland nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met RevisieNederland contact opnemen.
RevisieNederland zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
12.2 RevisieNederland zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Revisie Nederland © 2013